BIO

Mariana SilvaMy alt textVarela är utbildad på Handarbetets vänners högre textila utbildning med väv som inriktning. Dock kan det nämnas att Mariana Silva Varela är historiker i botten, framförallt inom migrationshistoria. Och det är också någonting som genomsyrar Marianas konstnärliga arbete. Mariana intresserar för- och arbeta med fiktiva världsbilder, eller kanske snarare en form av futuristisk antropologi. Samtidigt med en kritisk hållning mot det preserverande och ofta väldigt nationalistiska och koloniala förhållningssätt vi har till vår kulturella identitet. Marianas arbete har vuxit fram ur nyfikenhet för kulturell identitet och tillhörighet, och även ett sätt att närma sig en svensk tradition och göra den till min egen. Mariana är född i Chile och uppvuxen i Rinkeby utanför Stockholm. Under 2019 skapade Mariana bland annat 5 textila verk till Repatrieringen Ceremonin i Lycksele på uppdrag av Sameföreningen till urfolkens dag, den 9 augusti. Mariana har även gjort konstnärliga gestaltningen XURUPI (¿vems är berget?) en väv på 4,5 x 163 meter till Rosenborgs Särskola. 2018 ställdes Mariana ut i Tokyo/TBA, ARK DES, Stockholm, Form/ Design Center , Malmö, HV Galleri i Stockholm,  RYAN designmuseum, Falkenberg Rånässalongen, Norrtälje. Väv mässan i Växjö 2017. Kulturhuset 2016. Mariana har även drivit konstprojektet LOKALRÄTTEN tillsammans med konstnären Jakob Krajcik mellan åren 2011-2016

 


Mariana Silva Varela is educated on the higher textile education of Handicraft friends with weaving as a specialization. However, it can be mentioned that Mariana Silva Varela is a historian at the bottom, especially in the history of migration. And it is also something that permeates Mariana's artistic work. Mariana is interested in for- and working with fictional worldviews, or perhaps a form of futuristic anthropology. At the same time with a critical attitude towards the preserving and often very nationalistic and colonial approach we have to our cultural identity. Mariana's work has grown out of curiosity for cultural identity and belonging, and also a way to approach a Swedish tradition and make it my own. Mariana was born in Chile and grew up in Rinkeby outside Stockholm. In 2019, Mariana created, among other things, 5 textile works for the Repatriation Ceremonin in Lycksele on behalf of the Society for Indigenous Peoples Day, August 9. Mariana has also made the artistic design XURUPI (¿Whose is the mountain?) A weave of 4.5 x 163 meters to Rosenborg's Special School. In 2018, Mariana was exhibited in Tokyo / TBA, ARK DES, Stockholm, Form / Design Center, Malmö, HV Gallery in Stockholm, RYAN Design Museum, Falkenberg Rånässalongen, Norrtälje. Weave the fair in Växjö 2017. Kulturhuset 2016. Mariana has also run the LOCAL LAW art project together with the artist Jakob Krajcik between the years 2011-2016

 

 

 

Mariana Silva Varela es educada en la educación textil superior de los amigos de la artesanía con el tejido como especialización. Sin embargo, se puede mencionar que Mariana Silva Varela es una historiadora en la parte inferior, especialmente en la historia de la migración. Y también es algo que impregna el trabajo artístico de Mariana. Mariana está interesada en por y trabajar con cosmovisiones ficticias, o tal vez una forma de antropología futurista. Al mismo tiempo, con una actitud crítica hacia el enfoque conservador y, a menudo, muy nacionalista y colonial, tenemos nuestra identidad cultural. El trabajo de Mariana ha surgido de la curiosidad por la identidad cultural y la pertenencia, y también por una forma de abordar una tradición sueca y hacerla mía. Mariana nació en Chile y creció en Rinkeby, a las afueras de Estocolmo. En 2019, Mariana creó, entre otras cosas, 5 obras textiles para la Ceremonia de Repatriación en Lycksele en nombre del Día de la Sociedad para los Pueblos Indígenas, el 9 de agosto. Mariana también ha realizado el diseño artístico XURUPI (¿De quién es la montaña?) Un tejido de 4.5 x 163 metros a la Escuela Especial de Rosenborg. En 2018, Mariana se exhibió en Tokio / TBA, ARK DES, Estocolmo, Form / Design Center, Malmö, HV Gallery en Estocolmo, RYAN Design Museum, Falkenberg Rånässalongen, Norrtälje. Teje la feria en Växjö 2017. Kulturhuset 2016. Mariana también ha dirigido el proyecto de arte LOCAL LAW junto con el artista Jakob Krajcik entre los años 2011-2016.